NBP logo

Wniosek o dofinansowanie projektu edukacyjnego

Informacja o wnioskodawcy

Nazwa oraz status prawny instytucji
*
*
*
Dokładny adres instytucji wnioskującej
*
*
*
*
*
Dane instytucji wnioskującej
*
*
*
*
*
Koordynator projektu
*
*
*
*
Proszę ustalić hasło dostępu do formularza wniosku

Proszę ustalić hasło umożliwiające koordynatorowi projektu dostęp do tworzonego wniosku.

Należy wprowadzić dwukrotnie to samo hasło, o długości minimum 8 znaków.


*
*

W następnym kroku na podany powyżej adres e-mail zostanie wysłany link
umożliwiający kontynuację wypełniania wniosku.

Przed kontynuacją proszę upewnić się, że powyższy adres e-mail jest poprawny.

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych
Czy Wnioskodawca i /lub Beneficjent będzie jednocześnie Koordynatorem Projektu? *
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 11/21.
 2. NBP zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych w NBP za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [email protected] lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.nbp.pl/RODO oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie NBP.
 3. Celem przetwarzania moich danych osobowych są:
  1. a) umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie Projektu, a w przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinasowania:
  2. b) ustalenie uprawnień i zobowiązań stron poprzez zawarcie Umowy oraz wykonanie Umowy przez Beneficjenta i NBP, w tym monitorowanie realizacji Projektu oraz konsultowanie narzędzi do autoewaluacji w trakcie trwania Projektu,
  3. c) rozliczenie Projektu i wykonanie obowiązków spoczywających na NBP w związku z udzieleniem dofinansowania na podstawie przepisów regulujących daniny publiczne.
 4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  - dla celów, o których mowa w pkt 3 lit. a) i b): 12 miesięcy od zakończenia Projektu, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Projekt był realizowany,
  - dla celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c): przez 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym Projekt był realizowany,
  z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać przedłużony przez NBP o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z osobami, których dane dotyczą, nie dłużej niż 6 lat od złożenia Wniosku o dofinansowanie, odpowiednio – od wygaśnięcia Umowy.
 6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3.
 9. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję